دستگاه-بدنسازی-چندکاره-turbofitness3320

دستگاه بدنسازی چندکاره TURBOFITNESS3320


بااین دستگاه درخانه یک باشگاه کوچک دارید. دوسال گارانتی و10سال خدمات پس ازفروش

قیمت : 10,550,000تومان

دستگاه چندکاره بدنسازی یک انتخاب بی چون وچرابرای کسانی است که دارای فضای کمی درخانه هستند ویادرخانه بدنسازی میکنند.این تجهیزات به صورت چند منظوره هستندبه این معناکه چندین وسیله مجزا بدنسازی را درخود به صورت یکپارچه دارند. دستگاه چند منظوره اجازه می دهد تاتمرینات متعددی رابه راحتی انجام دهید. یک دستگاه چند منظوره وهمه جانبه تمام تمرین های بدنسازی شمارابه خوبی انجام می دهد.دستگاه بدنسازی چند منظوره موجب صرفه جویی درخرید تجهیزات ورزشی مختلف می شود.فضای بسیارکمتروهزینه پایین تری رانسبت به تجهیزات بدنسازی جداگانه خواهدداشت ولی باخریدیک دستگاه بدنسازی چندکاره هزینه های خود رابه حداقل می رسانیدهمچنین درفضای خانه ویامحل کارخودصرفه جویی کرده اید.این که آیاشما درحال تمرین قسمت عضلات بالابه بدن هستیدویاپایین بدن .دستگاه به شمااجازه می دهدبه سرعت موقعیت تمرینی خودراتغییر دهیداین روندرابه طوررموثرادامه دارد